บุคลากร


นายบรรจง  พวงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ


                         
  ครู ชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 คน


นางอรุณวรรณ ศาลางาม
ครู ชำนาญการพิเศษ

 
นางบุญเรียน แวดอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ

 
นางอินทิรา เนืองภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

 
นางศรีสุนันท์ เอกวารีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

นางรุจิรา ง้าวไข่น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

     

                        

ครู ชำนาญการ จำนวน 2 คน

 

นายวิรัตน์ ทับทิมหิน
ครู ชำนาญการ
  
นายชิตษณุ จีระออน
ครู ชำนาญการ
    
ครู คศ.1 จำนวน 2 คน

 

นายสมชัย เกาะกิ่ง
ครู คศ.1        
 

นางสาวศศิประภา คิ้วงาม
ครู คศ. 1 


    
ครูผู้ช่วย จำนวน 1 คน

 

นางม่านฟ้า กลอยประโคน
ครูผู้ช่วย


พนักงานราชการ จำนวน 2 คน

 

นายบุญลือ บุราณสุข
พนักงานราชการ
 

นางสาวกรกนก สิทธิจินดา
พนักงานราชการ


ลูกจ้าง จำนวน 3 คน

 

นายสุรศักดิ์ อุ่นมาร
ครูอัตราจ้าง
 

นายณัฎฐวัฒน์ พวงธรรม
ครูธุรการ
 

นายประดิษฐิ์ มาขุมเหล็ก
นักการภารโรง

Comments