ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง

 ชั้น/เพศ  ชาย  หญิง  รวม
 อนุบาล 1  1 4  5
 อนุบาล 2  4  6  10
 อนุบาล 3  6  5  11
 รวม อนุบาล  11  15  26
 ป.1  2  1  3
 ป.2  1  4  5
 ป.3  11  2  13
 ป.4  2  6  8
 ป.5  5  10 15 
 ป.6  4  3  7
 รวมประถม  25  26  51
 ม.1  7  4  11
 ม.2  8  5  13
 ม.3  7  5  12
 รวมมัธยมต้น  22  14  36
 รวมทั้งหมด 58 55 113

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


Comments