ประวัติโรงเรียนบ้านหนองแวง

            โรงเรียนบ้านหนองแวง ตั้งขึ้นเมื่อ  วันจันทร์  ที่  1  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2482  ตรงกับวันขึ้น  13  ค่ำ  เดือน  6  ปีเถาะ  โดยทางราชการสั่งให้นายเทียม  มิ่งมิตร  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าม่วง  มาประชุมราษฎรบ้านหนองแวง  บ้านกอกและบ้านค้อ  สำรวจความคิดเห็นทุกครัวเรือนเห็นชอบให้มีการตั้งโรงเรียน  จึงสำรวจจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน  รายงานคณะกรรมการอำเภอเมืองบุรีรัมย์  เป็นผู้อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนขึ้น  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งวัง  2  บ้านหนองแวง  ครั้งแรกไม่มีอาคารเรียนอาศัยศาลาวัดบ้านหนองแวง  ทางราชการจึงสั่งให้นายสวาสดิ์  ชุมพลวงศ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และนายประจวบ  นิลนนท์  เป็นครูน้อย  เปิดทำการสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  มี  4  ชั้น  นักเรียนชาย  33  คน  นักเรียนหญิง  29  คน  รวมทั้งสิ้น  62  คน  ดำเนินการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ปี  พ.ศ.2486  คณะกรรมการกิ่งอำเภอสตึกเห็นว่ามีนักเรียนมากขึ้น  มีหลายหมู่บ้านรวมกันจึงเห็นสมควรให้หาที่ตั้งโรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเรียน  จึงได้ขอความร่วมมือจากราษฎรทำการถางที่ว่างเปล่า  ได้เนื้อที่  8  ไร่  20  ตารางวา  พร้อมช่วยกันหาไม้และอุปกรณ์  คณะกรรมการจึงว่าจ้างช่างมาทำการก่อสร้างขึ้น  ค่าก่อสร้าง  800  บาท  ได้อาคารเรียนตามแบบ  ป1ก  ของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ยังไม่เสร็จตามรูปแบบหลังคามุงด้วยหญ้าคา
                วันที่  10  กุมภาพันธ์  2486  จึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายวินัย  สุจิมา   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และ  นายปุ่น  เนืองภา  เป็นครูน้อย  ต่อมาได้แต่งตั้ง  นายเลื่อน  บุราณสุข  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอีก  และได้จัดทำบุญตักบาตรทำพิธีขึ้นเปิดโรงเรียน  และขึ้นอาคารเรียนใหม่ตามประเพณี
                ปี  พ.ศ.2489  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายลี  ฤทธิรณ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ยังมีอาคารเรียนหลังเดิมต้องเปลี่ยนหลังคาทุกปี  และเครื่องบนชำรุดมากขึ้น  ทางกระทรวงศึกษาธิการ  เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไข  ว่าด้วยการเรียกชื่อโรงเรียนประชาบาล  และเทศบาล  พุทธศักราช  2495  ฉะนั้นโรงเรียนนี้จึงได้ชื่อว่า  “ โรงเรียนบ้านหนองแวง “  ตามระเบียบใหม่
                ปี  พ.ศ.2497  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายอ่อน  วรศิริ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อาคารเรียนทรุดโทรมมาก  คณะครู  5  คน  ได้บริจาคเงินคนละ  250  บาท  ซ่อมแซมพื้นและตง  ปี  พ.ศ.2503  ได้รับงบประมาณ  2,500  บาท  มาซ่อมแซมพื้นอีกจนแข็งแรงใช้การได้ดี  ปี  พ.ศ.2507  อาคารเรียนถูกพายุพัดหลังคาเสียหายมาก  ทางราชการอนุมัติเงินงบประมาณมาซ่อมแซม  4,000  บาท  ปี  พ.ศ.2519  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ได้อนุมัติงบประมาณ  150,000  บาท  เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียน  ตามแบบ  ป.1ซ. 1  ชั้น 3 ห้องเรียน  เสร็จในเดือน  เมษายน  2520  และสภาตำบลทุ่งวังได้อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องที่  ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญศึกษา  เป็นเงิน  44,736  บาท  มอบให้เมื่อ  วันที่  24  เมษายน  2520  คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ได้ทำบุญตักบาตรพิธีเปิดอาคารโรงฝึกงาน  และได้อนุมัติให้ทำการเรียนการสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5-7  ปี  พ.ศ.2523  ได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ปี  พ.ศ.2524  ได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ฉ.  1 ชั้น  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  480,000  บาท  ปีงบประมาณ  2525  ได้รับงบก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ  ชั้นล่าง  เป็นเงิน  240,000  บาท  วันที่  18-19  กุมภาพันธ์  2527  ได้จัดงานฉลองโรงเรียน  30  กันยายน  2528  นายอ่อน  วรศิริ  อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุราชการ
                30  ตุลาคม  2528  ได้แต่งตั้ง  นายตุ่ย  ศรีเจริญ  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  ขออนุญาตเปิดสอนชั้นเด็กเล็กตามโครงการเด็กพูดภาษาอื่นมากกว่าภาษาไทย  ปี  2529  ได้งบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.601/26  1  หลัง  4  ที่  เป็นเงิน  40,000  บาท  สร้างเสร็จ  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2529  อาคารเรียน  แบบ  ป1ก.  ทรุดโทรมมากจึงขออนุญาตรื้อถอนขอสร้างใหม่แทน  ปีงบประมาณ  2530  ได้อนุมัติรื้อถอนตามแบบ  ป.1ก.  ได้งบสร้างอาคารทดแทนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง  2  ชั้น  6  ห้องเรียน  งบ  814,800  บาท  สร้างเสร็จตามรูปแบบเมื่อ  วันที่  9  ธันวาคม  2530  ทางโรงเรียนได้นำวัสดุที่รื้อถอน  และเงินบริจาคก่อสร้างบ้านพักครูตามแบบกรมสามัญศึกษา  2  หลัง  รวมค่าวัสดุเพิ่มเติมค่าช่าง  เป็นเงิน  100,000  บาท  สร้างบ้านพักภารโรง  แบบไต้ถุนสูง  1  หลัง  เป็นค่าวัสดุเพิ่มเติม  ค่าช่าง  เป็นเงิน  35,000  บาท  ก่อสร้างห้องเก็บสื่อ  สหกรณ์  ห้องพัสดุ  สิ้นค่าวัสดุ  ค่าช่าง  35,000  บาท  สร้างเล้าไก่  1  หลัง  สิ้นค่าวัสดุเพิ่มเติม  และค่าช่าง  35,000  บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาชำ  1  หลังแบบ  พ1  งบประมาณ  14,900  บาท  สร้างเสร็จ  15  สิงหาคม  2530  ปี  พ.ศ.2531  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ33  งบประมาณ  35,000  บาท  เสร็จเมษายน  2531  ปีงบประมาณ  2533  ได้รับงบก่อสร้างส้วมแบบ  601/26  1  หลัง  6  ที่นั่ง  เป็นเงิน  52,500  บาท  ปี  2534  ก่อสร้างห้องสมุด  จากเงินบริจาค  ดังนี้
                1.  จากคณะผ้าป่ากรุงเทพฯ – บ้านค้อ  เป็นเงิน 203,963  บาท 
                2.  คณะครูในกลุ่มโรงเรียนทุ่งวัง  1,960  บาท
                3.  คณะครู  ภารโรงโรงเรียนบ้านหนองแวง  3,081  บาท 
                4.  จากกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  3,600  บาท 
รวมทั้งสิ้น  29,097  บาท  สร้างเมื่อ  ธันวาคม  2534
26  มกราคม  2537  ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ที่  049/2537  แต่งตั้ง  นายสง่า  บ่อมณี  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   มารับหน้าที่  เมื่อวันศุกร์  ที่  11  กุมภาพันธ์  2537  มีนักเรียนทั้งสิ้น  292  คน  ครู  15  คน  ได้ขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาล  1-2  อนุมัติให้ทำการสอนได้  1  พฤษภาคม  2537  รับนักเรียน  4-5  ขวบ  1  ตุลาคม  2537  อนุมัติให้เป็นโรงเรียนกันดาร  วันที่  26  มกราคม  2539  ได้แต่งตั้งให้  นายสง่า  บ่อมณี  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  การศึกษา  2539  ได้อนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการขยายโอกาส  1  พฤษภาคม  2536  มีนักเรียนเข้าเรียนต่อ  ม.1  30  คน  เป็นโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา  ปีการศึกษา  2540  อนุมัติให้เปิดสอนอนุบาล  3  ขวบ  ปีการศึกษา  2542  ทางโรงเรียนงดสอนอนุบาล  3  ขวบ  ให้ทางกรมพัฒนาชุมชนและกรมศาสนาดำเนินการ  วันที่  1  พฤษภาคม  2542  จัดงานครบรอบ  60  ปี  วันคืนสู่เหย้าให้ครูศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน  ได้พบปะสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียนเป็นอนุสรณ์  ปีการศึกษา  2544  เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูป  และเข้าโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อพร้อมรับประเมินภายนอก
ปัจจุบัน 
ตั้งอยู่  บ้านหนองแวง  หมู่  2  ตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  31150  โทรศัพท์ชุมชน  044 617986
สังกัด  กลุ่ม  เวียงชัย  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสตึก 
สำนักงานประถมศึกษาอำเภอสตึก
สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ
ขนาดที่ตั้ง  บนเนื้อที่ดิน  8  ไร่  20  ตารางเมตร 

อาณาเขต              ทิศเหนือ                จด           ที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านหนองแวง
                                ทิศใต้                   จด           วัดไตรภูมิ  บ้านหนองแวง
                                ทิศตะวันออก       จด           ที่นาราษฎร
                                ทิศตะวันตก          จด           ทางสาธารณะหมู่บ้าน
 

เขตบริการของโรงเรียน     มีนักเรียนจากหมู่บ้าน
                                บ้านหนองแวง                     หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งวัง
                                บ้านกอก                                หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งวัง
                                บ้านค้อ                                  หมู่ที่  5  ตำบลทุ่งวัง
                                บ้านหนองทับค่าย               หมู่ที่  6  ตำบลทุ่งวัง
                                บ้านยางงาม                          หมู่ที่  10  ตำบลทุ่งวัง
                                บ้านโคกอะโตด                   หมู่ที่  11  ตำบลทุ่งวัง
การจัดการเรียนการสอน    เปิดทำการเรียนการสอน  3  ระดับ  ดังนี้

                                1. ระดับก่อนประถมศึกษา  เปิดสอนชั้นอนุบาล  1 (4  ขวบ)  และชั้นอนุบาล  2  (5  ขวบ)
                                2.ระดับประถมศึกษา  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นการศึกษาภาคบังคับ
                                3.ระดับมัธยมศึกษา  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสComments