พันธกิจ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
  •    -สำรวจเด็กในเกณฑ์ภาคบังคับในเขตบริการ  และวัยเรียนเข้าเรียนทุกคนโดยเสมอภาคกัน
  •    -จัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยเรียน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ. การศึกษา)
  •    -พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ  มีคุณธรรม  มีความรู้  ความสามารถในรูปแบบหลากหลาย  อย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง
  •    -ร่วมมือกับชุมชนในการแสวงหางบประมาณ  เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
  •    -จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  ขนมธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยมที่ดีงาม  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
  •    -ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดเป็น  ทำเป็น  และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
  •    -ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และภูมิใจในความเป็นไทย
  •    -จัดทำรายงานการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานและสาธารณชน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

แสดงความคิดเห็นผ่าน social network Facebook ได้ที่นี่ ร่วมเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์กับโรงเรียนบ้านหนองแวง(ต้องล็อกอินผ่าน Facebook ก่อนนะครับ ถึงจะเห็นส่วนของการเพิ่มความคิดเห็นครับ)